AVÍS LEGAL, L.O.P.D. i CONDICIONS D'ÚS DE LA WEB

Les presents Condicions Generals regularan expressament les relacions sorgides entre Ascuatro, SA, c / Segarra, 6 de Castellar del Vallès (Barcelona) i amb NIF A64805039 (en endavant, "Ascuatro") i els tercers (en endavant, "Usuari") que es donin d'alta com a usuaris i / o adquireixin productes a través de la botiga online del lloc web oficial de www.ascuatro.cat, d'ara endavant la "botiga".

1. OBLIGACIONS DE L'USUARI

1.1 L'Usuari s'obliga, amb caràcter general, a utilitzar la Botiga, a adquirir els Productes ia utilitzar cadascun dels serveis de la Botiga de forma diligent, de conformitat amb la llei, la moral, l'ordre públic i el disposat en aquestes condicions generals, i haurà així mateix abstenir d'utilitzar-los en qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament i gaudi de la botiga per part dels Usuaris o que pogués lesionar o causar danys als béns i drets de botiga, els seus proveïdors, usuaris o en general de qualsevol tercer.

 

2. PRODUCTES I PREUS

2.1 Ascuatro, SA es reserva el dret a decidir, en cada moment, els productes que s'ofereixin als Usuaris a través de la Botiga. En particular, Ascuatro, SA podrà en qualsevol moment afegir nous Productes als oferts o inclosos en la Botiga, entenent que tret que es disposi una altra cosa, aquests nous productes es regiran pel que disposen les presents Condicions Generals. Així mateix, Ascuatro, SA es reserva el dret a deixar de prestar o facilitar l'accés i utilització en qualsevol moment i sense previ avís de qualsevol de les diferents classes de Productes que s'ofereixen a la Botiga.

2.2 Els productes inclosos en la Botiga es correspondran de la forma més fidedigna possible que permeti la tecnologia de visualització en web als Productes efectivament oferts. Les característiques dels Productes i els seus preus apareixen en la Botiga. Els preus indicats en la Botiga són en Euros sense IVA, ia la cistella s'inclou el desglossament i suma de l'IVA.

 

3. PROCEDIMENT I FORMA DE PAGAMENT DELS PRODUCTES

3.1 En el termini màxim de vint (24) hores, Botiga enviarà un correu electrònic a l'Usuari, confirmant-li la compra. Aquest correu electrònic assignarà un codi de referència de la compra, i detallarà les característiques del producte, el preu, les despeses d'enviament i les dades de les diferents opcions per efectuar el pagament dels productes a Ascuatro.

3.2 L'Usuari que adquireixi un producte a través de la Botiga haurà d'efectuar el pagament mitjançant els sistemes de pagament específicament detallats en la Botiga.

3.3 Botiga arxivarà els documents electrònics en què es formalitzi el contracte, remetent una còpia a l'Usuari una vegada feta la compra. El contracte es realitzarà en castellà a tot Espanya o català a Catalunya, si l'usuari ho prefereix.

3.4 La confirmació de la comanda enviada per botiga no té validesa com a factura, només com a comprovant de compra. Botiga ofereix la possibilitat que el propi usuari pugui imprimir-se la factura en format PDF.

 

4. DRET DE DESISTIMENT

4.1 L'usuari té un dret de desistiment pel qual podrà posar-se en contacte amb Ascuatro a través del correu electrònic: info@ascuatro.cat i desistir de la compra en un termini no superior a quatre (4) dies hàbils, comptats a partir de la recepció del Producte. El Producte s'haurà d'enviar juntament amb el full de devolució degudament emplenada i una còpia de l'albarà de lliurament o de la factura, degudament emplenada, corrent a càrrec de l'usuari el cost directe de devolució del Producte. Aquesta devolució es farà de conformitat amb les instruccions que Botiga indiqui a l'Usuari en contestació a la seva notificació de l'exercici de desistiment. L'Usuari haurà de tornar el Producte en el termini màxim de tres (3) dies des que Ascuatro li indiqui la forma de devolució.

4.2 El desistiment comporta la devolució de l'import pagat. Per a això, si el pagament s'hagués efectuat amb targeta de crèdit, el client haurà d'indicar en el full de devolució el número i el titular de la targeta de crèdit a la qual Botiga haurà d'efectuar l'abonament. El termini per a aquest abonament serà l'establert en la Llei.

4.3 No es pot exercir el dret de desistiment quan el Producte no es retorni en el seu embalatge original i quan el Producte no estigui en perfecte estat.

 

5. SERVEI D'ATENCIÓ AL CLIENT

5.1 Per a qualsevol incidència, reclamació o exercici dels seus drets, l'Usuari podrà enviar un correu electrònic a l'adreça info@ascuatro.cat

 

6. SERVEI DE LLIURAMENT A DOMICILI

6.1 L'àmbit territorial de les vendes a través de la Botiga és exclusivament per al territori de la Unió Europea, de manera que el servei de lliurament només serà per a aquest territori. Els Productes comprats a través de la Botiga s'enviaran a l'adreça de lliurament que l'Usuari indiqui una vegada comprovat el pagament, sent el termini màxim de lliurament el de trenta (30) dies establert per defecte en la Llei.

6.2 El servei de lliurament de Ascuatro, es realitza en col·laboració amb diferents operadors logístics de reconegut prestigi. No se servirà en Apartats de Correus ni en hotels o altres adreces no permanents.

6.3 El cost dels enviaments no està forçosament inclòs en el preu dels productes. En el moment d'adquisició del producte, l'Usuari serà informat del cost exacte d'enviament.

 

7. CONTRASENYES

7.1 Botiga facilitarà l'ús de contrasenyes personals a l'usuari que es registri com a tal al lloc web. Aquestes contrasenyes serviran per a l'accés als serveis prestats per mitjà del lloc web. L'usuari haurà de mantenir sota la seva exclusiva responsabilitat les contrasenyes en la més estricta i absoluta confidencialitat, assumint, per tant, els danys o conseqüències de tot tipus es derivin del trencament o revelació del secret. Per raons de seguretat, la contrasenya d'accés telemàtic als serveis vinculats al lloc web podrà ser modificada en tot moment per l'usuari. L'Usuari es compromet a notificar a botiga de forma immediata qualsevol ús no autoritzat de la seva contrasenya, així com l'accés per tercers no autoritzats a la mateixa.

 

8. COOKIES

8.1 Botiga utilitza cookies per tal de millorar els seus serveis, facilitar la navegació, mantenir la seguretat, verificar la identitat de l'Usuari, facilitar l'accés a les preferències personals i seguir el seu ús de la Botiga. Les cookies són arxius instal·lats en el disc dur de l'ordinador o bé en la memòria del navegador a la carpeta pre-configurada pel sistema operatiu de l'ordinador de l'Usuari per identificar i no suposen cap dany per a l'esmentat ordinador. (Llegiu l'apartat Política de Cookies)

8.2 Si l'Usuari no desitja que s'instal·li en el seu disc dur una cookie, haurà de configurar el seu programa de navegació per Internet per no rebre-les. Igualment, l'Usuari podrà destruir les cookies lliurement. En cas que l'Usuari decideixi desactivar les cookies, la qualitat i rapidesa del servei poden disminuir i, fins i tot, perdrà l'accés a alguns dels serveis oferts en la Botiga.

 

9. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

9.1 L'Usuari reconeix que tots els elements de la Botiga i de cada un dels Productes, la informació i materials continguts en els mateixos, les marques, l'estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, i els programes d'ordinador utilitzats en relació amb ells, estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial de la pròpia botiga o de tercers, i que les Condicions Generals no li atribueixen respecte a aquests drets de propietat industrial i intel·lectual cap altre dret diferent dels específicament contemplats en les mateixes.

9.2 Tret que fos autoritzat per Ascuatro o si escau pels tercers titulars dels drets corresponents, oa menys que això resulti legalment permès, l'Usuari no podrà reproduir, transformar, modificar, desacoblar, realitzar enginyeria inversa, distribuir, llogar, prestar, posar a disposició, o permetre l'accés al públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública de cap dels elements referits en el paràgraf anterior. L'Usuari haurà d'utilitzar els materials, elements i informació a la que accedeixi a través de la utilització de la Botiga únicament per a les seves pròpies necessitats, obligant-se a no realitzar ni directament ni indirectament una explotació comercial dels materials, elements i informació obtinguts a través de els mateixos.

9.3 L'Usuari s'haurà d'abstenir d'eludir o manipular qualssevol dispositius tècnics establerts per Ascuatro o per tercers en la Botiga.

 

10. PROTECCIÓ DE DADES

10.1 En compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades LOPD 15/99, el Reglament de Mesures de Seguretat RD 1720/2007, i l'article 10 de la Llei 34/2002 de l'11 de juliol (LSSICE) li informem que les seves dades personals i altra informació facilitada mitjançant el formulari d'inscripció, així com la procedent de les transaccions realitzades, serà inclosa i conservada en un fitxer per al seu tractament, propietat de Ascuatro, SA mentre no se sol·liciti la seva cancel·lació. El tractament es destinarà al desenvolupament i execució de la venda, l'atenció personalitzada dels productes i serveis que adquireixi ia la millora d'aquesta atenció, així com a la promoció de productes i serveis propis d'i de terceres empreses vinculades a Ascuatro.

En compliment del deure d'informació contemplat en l'article 10 de la vigent Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que el responsable de la web és Ascuatro, SA amb domini d'Internet www.ascuatro.cat inscrit en el registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i / o interessats a la següent adreça de correu electrònic info@ascuatro.cat

Així mateix, se l'informa que les seves dades seran posats a disposició de les empreses del grup per a les finalitats indicades, botiga tractarà aquestes dades amb la màxima confidencialitat essent el destinatari únic i exclusiu dels mateixos, i no efectuant cessions o comunicacions a tercers al marge de les assenyalades per la normativa vigent.

L'usuari autoritza expressament a Ascuatro la remissió, fins i tot a través de mitjans electrònics, per part de la Botiga i de l'esmentat propi Grup, de comunicacions comercials i altres ofertes promocionals, si així marca l'opció en el formulari de registre.

10.2 L'Usuari podrà exercir en qualsevol moment els drets d'accés, rectificació, oposició o cancel·lació dirigint-se a Ascuatro, mitjançant correu electrònic dirigit a info@ascuatro.cat, adjuntant còpia del seu NIF o document identificatiu substitutori contemplat per la llei.

10.3. Les respostes marcades amb * en el formulari d'inscripció tenen caràcter obligatori. La seva no contestació impedirà que es pugui realitzar la compra dels productes seleccionats.

 

11. LLEI APLICABLE I FUR

11.1 Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia sorgida de la interpretació o execució que poguessin sorgir en relació amb la validesa, interpretació, compliment o resolució del present contracte se sotmetrà a la Jurisdicció i Competència dels Jutjats i Tribunals de la Ciutat de Sabadell, amb renúncia al fur que pogués correspondre a l'Usuari, sempre que la legislació aplicable així ho permeti.